.Ταξινόμηση ηλεκτρολογικού υλικού ( ΕΝ. 60529)

 Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ο βαθμός προστασίας ηλεκτρολογικού υλικού κουτιών, εξαρτημάτων, σωλήνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθορίζεται απο τον δείκτη προστασίας ΙΡ όπου περιλαμβάνει 2 αριθμούς όπου το κάθε ψηφίο αντιπροσωπεύει και μια διαφορετική ιδιότητα προστασίας απο εξωτερικές επιρροές.

1Ος ΑΡΙΘΜΟΣ: 0-6 Προστασία από διείσδυση στερεών σωματιδίων.

2Ος ΑΡΙΘΜΟΣ: 0-8 Προστασία από διείσδυση υγρών..

3-IP_1

ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ – Glow wire test (IEC 695-2-1)

 Το πυρακτωμένο σύρμα πρέπει να εφαρμοσθεί μια φορά σε κάθε δείγμα στην πιο δυσμενή θέση χρήσης για την οποία προορίζεται (με την υπο δοκιμή επιφάνεια σε κάθετη θέση). Το δείγμα θεωρείται ότι πέρασε τη δοκιμή εάν δεν υπάρχει καμία ορατή φλόγα ή παρατεταμένη πυράκτωση, ή εάν οι φλόγες ή η πυράκτωση σβήσουν μέσα σε 30sec απο την απομάκρυνση του πυρακτωμένου σύρματος.

3-IP_2