Ασφάλεια και αξιοπιστία είναι οι απαιτήσεις με τις οποίες συμμορφώνονται όλα μας τα προϊόντα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23 EEC και 89/106 EEC – 92/59 EEC.

Εθνικές διατάξεις: ΥΑ.470/1.4.85 (ΦΕΚ.183/Β/85) – ΥΑ.Β6467/608/18.3.88 – (ΦΕΚ.214/Β/88) – ΥΑ.16717/5052/22.12.94 (ΦΕΚ.922/Β/94).

Τα μέλη της CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εσωτερικών κανονισμών της, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους δίνεται σε αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο η ισχύς Εθνικού προτύπου χωρίς καμιά τροποποίηση.

Τα προϊόντα Courbi έχουν δήλωση συμμόρφωσης CE και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα μέσα από έναν αυστηρό και συστηματικό έλεγχο σε ιδιόκτητο εργαστήριο και σε μόνιμη συνεργασία με εξωτερικά πιστοποιημένα εργαστήρια. (ΕΛΚΕΠΥΗ – LABOR)

Πολιτική της Εταιρείας μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως αυτή διασφαλίζεται και με την εφαρμογή συστήματος ελέγχου της παραγωγής (Random Control) ως προς τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων, σε συνεργασία με πιστοποιημένο εξωτερικό φορέα Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΚΕΠΗΥ.

Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας, όλα τα προϊόντα που διανέμει η Εταιρεία μας έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά απο τους ανάλογους φορείς πιστοποίησης όπου υπάγονται.

ProductCertification